História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

História pracoviska

Predchodcom Centra výskumu bolo Metodické centrum HTF VŠMU, ktoré vzniklo 1. septembra 2000. Na čele pracoviska stál prof. Miloslav Starosta, ďalším členom bol Mgr. František Pergler, ArtD. Metodické centrum aktívne napomáhalo pri realizácii DPŠ, organizácii doktorandských kolokvií a výmenných prednášok pedagógov HTF VŠMU a partnerských akademických inštitúcií. V rokoch 2002-2004 vydávalo Metodické centrum Bulletin HTF VŠMU. K ústredným cieľom pracoviska patrila príprava a etablovanie študijného programu hra na klavíri s pedagogickým zameraním.

V septembri 2003 bolo Metodické centrum transformované na Centrum výskumu. Súčasne došlo k zmenám personálneho zázemia – členmi pracoviska sa popri prof. Starostovi stali prof. Naďa Hrčková, Mgr. Markéta Štefková, PhD., doc. Peter Šidlík, PhD., Mgr. art. Cyril Dianovský, ArtD. a Mgr. art. Eva Gajdošová. Dôraznejšie zastúpenie odborníkov z oblasti muzikológie a hudobnej teórie viedlo k zintenzívneniu snáh o realizáciu projektov prepájajúcich historicko-systematické teoretické disciplíny s hudobnou praxou. V rokoch 2008 – 2010 sa vedúcou pracoviska stala doc. Markéta Štefková, PhD. Od roku 2011 bola dekankou fakulty poverená vedením centra Mgr. art. Lucia Papanetzová, ArtD. Od septembra 2013 sa vedenia centra ujala Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., ktorá pôsobí v oblasti tanečného umenia.

V rámci svojho odborného pôsobenia sa členovia Centra výskumu orientujú na skúmanie vybraných oblastí hudobnej a tanečnej historiografie a pedagogiky, ako aj didakticko-metodickej problematike a teórii hudobnej interpretácie. K najvýznamnejším výstupom členov pracoviska v ostatnom období patria monografie Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry (2000) a Cesty k umeniu klavírnej hry (2006) prof. Miloslava Starostu, šesťdielne Dejiny hudby, na ktorých sa autorsky a redakčne podieľala prof. Naďa Hrčková (vychádzajú od roku 2003) a Na ceste k zmyslu (štúdie k hudobnej analýze) Mgr. Markéty Štefkovej, PhD. (2007), prekladová literatúra prof. Miloslava Starostu G. M. Kogan Práca pianistu (2009) C. A. Martienssen Tvorivé vyučovanie klavírnej hry (2010). Dôležitou činnosťou CV je grantová činnosť a realizácia projektov . Každý rok CV zrealizuje niekoľko významných projektov, z ktorých viaceré už majú svoju pravidelnú periodicitu: Teoretické analýzy v tanečnom umení , Dance...under my skin; Kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky - Cesty spevu; projekty Hudobnej dielne Dodek a Fónia; Workshop hudobných nástrojov.

Súčasťou činnosti CV HTF je aj vydávanie časopisu HTF VŠMU Tempo ako oficiálneho ISSN-periodika, ktorý nadväzuje na tradíciu Bulletinu HTF VŠMU a vychádza od 15. decembra 2004. Časopis sprostredkúva aktuálne informácie o dianí na HTF VŠMU v oblasti umelecko-výskumnej činnosti. Sú v ňom uverejňované pôvodné vedecké a historické štúdie, rozhovory s umeleckými osobnosťami pôsobiacimi na HTF VŠMU, výber z habilitačných a inauguračných prednášok a referátov prednesených v rámci doktorandských a študentských seminárov, príspevky do historickej a pedagogickej rubriky, štúdie k teórii hudobnej interpretácie, recenzie konferencií a podujatí uskutočnených realizovaných na pôde HTF VŠMU príp. v spolupráci s touto inštitúciou a pod.

K ďalším významným aktivitám Centra výskumu patria preklady študijnej a umenovednej literatúry, ktorých vydávanie je plánované od roku 2009, ako aj organizovanie a vydávanie zborníka z medzinárodných seminárov Prezentácie-konfrontácie v spolupráci s Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU realizované od roku 2006. Členovia Centra výskumu sa súčasne aktívne podieľajú na rozvoji medzinárodnej výskumnej a umeleckej spoluprácu s partnerskými medzinárodnými  inštitúciami JAMU v Brne, HAMU v Prahe, Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri, Konzervatóriom Josepha Haydna v Eisenstadte, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar a pod.