História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

História fakulty

Vo vývoji slovenského hudobného života nadviazala Hudobná fakulta VŠMU na tradície hudobného školstva a kultúry na území Slovenska v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia. Pred vznikom ČSR to boli najmä cirkevné i mestské inštitúcie, spomedzi nich najmä Kirchenmusikverein v Bratislave a jeho vzdelávacie aktivity, Löschdorferova a neskôr Mestská hudobná škola a iné. V rokoch 1919 až 1949 sa ťažisko významu a vývoja presúva na Hudobnú a dramatickú akadémiu pre Slovensko, neskoršie Štátne konzervatórium v Bratislave. Typ školy pražského konzervatória, ako najvyššieho umelecko-pedagogického pracoviska umožňujúceho vrcholné vzdelávanie špičkových umeleckých talentov v danom čase na Slovensku chýbal. Vznikom VŠMU sa vytvoril predpoklad pre uskutočňovanie takéhoto výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hudobná a tanečná fakulta (do roku 1992 Hudobná fakulta) je súčasťou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorá bola zriadená zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady zo dňa 9. júna 1949. V úplnom znení citovaného zákona sa uvádza existencia štyroch študijných odborov: hudobného, dramatického, tanečného a filmového. Dva pôvodne otvorené odbory - hudobný a dramatický - boli od roku 1953 transformované na dve vysokoškolské fakulty, na fakultu hudobnú a fakultu divadelnú. Popri prvom rektorovi VŠMU, prof. Jánovi Strelcovi (1893-1975) sa na vzniku a rozvoji Hudobnej fakulty významnou mierou podieľali najmä Frico Kafenda (1883-1963), Eugen Suchoň (1908-1993) a Václav Talich (1883-1961).

Základ pedagogického zboru tvorili významné osobnosti hudobného a tanečného umenia na Slovensku: A. Moyzes, J. Cikker, Dr. Ľ. Rajter, , F. Kafenda, A. Kafendová, R. Macudzinski, M. Knechtsberger-Karin, E. Rigler-Skalický, T. Gašparek, A. Korínska, J. Blaho,M.Kišoňová-Hubová, A. Hrušovská, Š.Tóth,J.Reimoser, prví absolventi VŠMU L. Slovák,J. Haluzický ku ktorým neskôr pribudli M. Jelínek F.Klinda, H. Gáfforová, E.Fischerová-Martvoňová, J.Skladaný, Ľ. Marcinger, M. Jurkovič, I.Hrušovský, I. Parík, Š.Nosáľ, M. Starosta, I. Palovič, D. Hubová, M. Grecmanová a ďalší.

Fakultu viedli v jednotlivých historických etapách dekani: Oto Ferenczy (1953-1955), Tibor Gašparek (1955-1963), Juraj Haluzický (1963-1969), Bohuslav Valašťan (1969-1975) Andrej Očenáš (1975-1979), Miloš Jurkovič (1979-1981), Miloslav Starosta (1981-1990), Rudolf Brejka (1990-1991), Peter Krbaťa (1991-1997), Stanislav Zamborský (1997-2000), Ján Vladimír Michalko (2000-2007), Mária Heinzová (od roku 2007 doteraz).

Štúdium na fakulte prebiehalo v čase vzniku na 5 katedrách, ktoré sa v priebehu rokov odborne profilovali a organizačne transformovali až do súčasnej podoby (6 katedier, dve oddelenia). K vyučovaniu štandardných hlavných predmetov postupne pribudli hra na akordeóne, hra na gitare, hra na čembale, hra na tube, cirkevná hudba, ako aj predmety doplňujúceho pedagogického štúdia, zabezpečujúce získanie pedagogickej spôsobilosti. Na KTT bol v roku 1979 založený vedecko-metodický kabinet. V posledných rokoch vznikli nové umelecko-vedecké pracoviská: Centrum výskumu (pôvodne Metodické centrum) a Kancelária umeleckej produkcie (pôvodne Koncertná kancelária).

Fakulta zápasila od svojho vzniku s nedostatočným priestorovým vybavením. Vyučovanie prebiehalo na viacerých miestach: v budovách na Štúrovej, Kapitulskej, Panenskej ulici a v Redute. Od roku 1986 sa sídlom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU stala budova na Zochovej ulici č. 1(bývalé pracovisko Slovenského rozhlasu), postavená roku 1895 v eklektickom slohu architektom Ivanom Alpárom ako budova Francúzskeho reálneho gymnázia. V päťdesiatych rokoch sa uskutočnila nadstavba a prístavba budovy. V súčasnosti prebieha ďalšia stavebná úprava Dvorany, ktorá má vyriešiť jeden z hlavných problémov HTF- umeleckú prevádzku v kvalitne vybavenej koncertnej a baletnej sále.

Hudobná fakulta VŠMU podstatne prispela k profilácii súčasných generácií predstaviteľov slovenského profesionálneho hudobného života. Mnoho dnešných sólistov, členov Slovenskej filharmónie i ostatných významných orchestrov a komorných súborov, ako sú Slovenský komorný orchester, Moyzesovo kvarteto, Musica aeterna a iné, umelci mnohých operných scén doma i v zahraničí, špičkové osobnosti, skladatelia i dirigenti a ďalší sú absolventmi HTF.

K významným výsledkom pedagogickej práce HTF patrí úspešná účasť študentov na medzinárodných seminároch a ocenenia z domácich a zahraničných súťaží.

K umeleckému rozvoju školy výrazne prispievala medzinárodná spolupráca - dlhoročné recipročné umelecké podujatia s JAMU Brno, HAMU Praha, Hochschule für Musik und darstelende Kunst Viedeň, s Kyjevským Konzervatóriom, s Hochschule für Musik C.M.von Webera v Drážďanoch. V nových podmienkach po roku 1989 sa táto činnosť výrazne zintenzívnila (medzinárodné zmluvy o spolupráci s umeleckými vysokým školami vo Francúzsku, Nórsku, Fínsku, Nemecku, Rakúsku).

Ďalšie konkrétne údaje z histórie sú uvedené v informáciách jednotlivých katedier.


Celá galériaViac galérií