História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Kancelária umeleckej produkcie

K hlavným činnostiam Kancelárie umeleckej produkcie (KUP) HTF je produkcia a propagácia všetkých umeleckých produkcií HTF VŠMU a v súčinnosti s vedením fakulty a prodekanom pre koncertnú činnosť a rozvoj fakulty tvorba Dramaturgických plánov HTF na jednotlivé ak. roky. K ďalším hlavným činnostiam patrí organizácia a tvorba dramaturgie orchestrálnych projektov HTF VŠMU a zabezpečenie realizácie predmetu ORCHESTER na HTF. Má zároveň v správe internetovú stránku a koncertné priestory HTF. Zabezpečuje tiež realizáciu predmetu PRAX v odbore v rámci študijného programu Teória a dramaturgia hudby v študijnom pláne Dramaturgia a manažment hudby (Katedra teórie hudby).

Podieľa sa aj na organizácii seminárov a kurzov HTF, ďalej sa podieľa na organizácii medzinárodných projektov fakulty aj školy – v minulosti napr. spolupráca s mládežníckym orchestrom z Fínska (Joint Orchestra), vyslanie študentov HTF do medzinárodného mládežníckeho orchestra (PHILHARMONIE JUNGE DONAU), projekt ANIMATO (súťaž a koncertné turné mládežníckeho orchestra po Európe) a i.

Od októbra 2010 do roku 2013 sa KUP (koordinátor za VŠMU – Mgr. art. Vladimír Sirota) podieľala na príprave a realizácii projektu ACCENTUS MUSICALIS (2010-2013), ktorý bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – operačný program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013.

Kontakt

Mgr. art. Vladimír Sirota – vedúci pracoviska
(kancelária D204 – medziposchodie medzi prízemím a 1. poschodím)
propagácia fakulty, orchestrálne koncerty, operné produkcie a dalšie podujatia Dramaturgického plánu HTF, medzinárodné projekty, grantová činnosť, prenájmy priestorov HTF, správa webovej stránky HTF, dozor nad koncertnými priestormi HTF
tel. +421 2 5930 3525
fax +421 2 5441 2056
mobil +421 905 403 032
mail sirota@vsmu.sk

Mgr. Ján Roháč
(kancelária D106 – prízemie pri Koncertnej sieni Dvorana)
bakalárske, diplomové a doktorandské koncerty študentov HTF, spolupráca na podujatiach Dramaturgického plánu HTF, organizácia podujatí HTF a ďalších mimoriadnych aktivít v koncertných priestoroch HTF
tel. +421 2 5930 3522
mail rohac@vsmu.sk

 


Koncertné podujatia HTF VŠMU

Patria sem:

Umelecké podujatia HTF sa konajú spravidla v Koncertnej sieni Dvorana HTF, Malej koncertnej sále HTF a sporadicky aj v rôznych verejných koncertných sálach v Bratislave (Pálffyho palác na Zámockej ulici, Primaciálny palác, Mirbachov palác, Slovenská filharmónia, Slovenský rozhlas atď.). V rámci verejných výstupov študentov HTF škola pravidelne vstupuje do spolupráce alebo koprodukcie s externými kultúrnymi inštitúciami (napr. Slovenská filharmónia, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, divadlo ARÉNA, Slovenský rozhlas a i.).

Produkcie HTF sú propagované prostredníctvom interných aj externých plagátových plôch HTF, internetovej stránky HTF a samostatnej stránky na sociálnej sieti Facebook HTF VŠMU Projects, tiež prostredníctvom mediálnych výstupov externých spolupracujúcich inštitúcií (RTVS, BKIS a i.).


Vitrína KUP s informáciami o koncertoch a Orchestri VŠMU nájdete na medziposchodí medzi prízemím a 1. poschodím v budove HTF na Zochovej ul. 1 (Bratislava).