História Vedenie fakulty Katedry a oddelenia Centrum výskumu Kancelária umeleckej produkcie Štúdium Harmonogram školského roka Aktuality a koncerty Praktické informácie Kontakty
Dôležité dokumenty Naspäť na úvod VŠMU Fórum English

X HTF VŠMU

X TEMPO

Katedra tanečnej tvorby

Na katedre je možné študovať študijný program:
(Bakalárske štúdium, Magisterské štúdium a Doktorandské štúdium)

  • tanečné umenie


Konzultačné hodiny pre uchádzačov o štúdium na Katedre tanečnej tvorby v akademickom roku 2017/2018
pre študijný odbor Tanečné umenie v študijných programoch Choreografia a Tanečné umenie (Klasický tanec, Ľudový tanec, Moderný tanec, Tanec pre deti a mládež) sa uskutočnia 12. 11. 2016 o 10. 00 hod. v budove HTF VŠMU Zochova 1, Bratislava, č. dverí 220 (2. poschodie).
Uchádzači budú podrobne informovaní o požiadavkách na prijímacie skúšky a budú mať možnosť absolvovať hodiny všetkých tanečných techník, ktoré sú súčasťou praktickej časti prijímacích skúšok.
Uchádzači o štúdium choreografie môžu prezentovať na DVD ukážku (ukážky) svojej choreografickej práce (max. 3 minúty) a v prípade záujmu následne absolvovať odbornú konzultáciu.

Pozn.:
1. doniesť si cvičný odev a obuv
2. konzultácie sa budete môcť zúčastniť iba po predložení potvrdenia o zaplatení v tlačenej podobe

Poplatok za konzultácie: 20 EUR
číslo účtu: IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 / BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol 104
špecifický symbol 40
v ozname pre prijímateľa označiť HTF
platba zo zahraničia – z krajín EU:
7000072882/8180, variabilný symbol: 104, špecificky symbol: 40
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 / BIC: SPSR SKBAXXX
platba zo zahraničia – z krajín mimo EU:
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 2882 / SWIFT: SUBASKBX

Študijný plán Tanečné divadlo a performancia sa bude otvárať až v akademickom roku 2017/2018.


Smernica o určení kompetencií a harmonograme prác pri administrácii štúdia pedagógmi a zamestnancami školy v Akademickom informačnom systéme
(s platnosťou od 1. 1. 2013)
[prevziať] (.doc)