prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD.

Umelecký profil

1962 – 1968 hra na lesnom rohu, Konzervatórium Košice (Emil Fajta)
1968 – 1972 JAMU Brno (František Šolc), diplom s vyznamenaním
1980 – 1985 štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave
1988 získanie titulu PhDr.
1986 – 1989 umelecká ašpirantúra na JAMU Brno (František Šolc)
1998 titul ArtD. na VŠMU
Interpretačné kurzy:
1983, 1984, 1985 účastník medzinárodných interpretačných kurzov JAMU a súčasne asistent lektora Františka Šolca
- 1970 – 1975 bol prvým hráčom na lesnom rohu orchestra Opery SND v Bratislave
- 1975 – 1977 v tej istej funkcii hráčom SOSRo v Bratislave
- od roku 1977 do súčasnosti je členom orchestra SF vo funkcii prvého hornistu a vedúceho skupiny lesných rohov (je zároveň členom Umeleckej rady a konkurznej komisie SF)
- spolupracoval aj s ďalšími telesami: Komorné združenie Čs. rozhlasu, SKO B. Warchala, TOČR v Bratislave, ŠF Košice i ŠKO Žilina
- popri hre v orchestri i sólistickom účinkovaní sa angažoval vo viacerých komorných – zväčša dychových zoskupeniach (bol zakladajúcim členom súborov Corni di Bratislava a Camerata Slovaca, s ktorým vystupoval aj ako sólista, ďalej členom Bratislavského dychového okteta – komorného združenia sólistov SF a zoskupenia Nova Brass)
- po Justusovi Pavlíkovi, cl, a Jánovi Martanovičovi, fg, sa stal umeleckým vedúcim Bratislavskej komornej harmónie (od 1987)
- často vystupuje a nahráva s orchestrom Cappella Istropolitana
- spolupracoval aj s Dámskym komorným orchestrom, s Bratislavskými komornými sólistami, s Bratislavskou dychovou harmóniou
- fonotéka Slovenského rozhlasu i Slovenskej televízie archivuje jeho početné nahrávky
- 1972 – 1982 externe vyučoval na Konzervatóriu v Bratislave
- od roku 1977 pôsobil ako pedagóg, najprv externe, neskôr aj vo funkcii tajomníka Katedry dychových nástrojov (KDN) na VŠMU v Bratislave (1988 – interný pedagóg, od 1997 bol vedúcim KDN a po reorganizácii sa stal tajomníkom Katedry strunových a dychových nástrojov na tomto ústave, 1991 – docent, 2005 – profesor)
- od roku 2000 je členom Umeleckej a vedeckej rady HTF VŠMU
- Budzákovi odchovanci sú členmi popredných domácich i zahraničných hudobných telies
- člen porôt domácich i medzinárodných súťaží
- v roku 1999 bol organizátorom a tajomníkom 1. slovenskej interpretačnej súťaže v hre na lesnom rohu v Bratislave
- 1995 - lektor seminára v rámci V. ročníka SFKU v Žiline
- 2002 viedol workshop na 3. medzinárodnom hudobnom festivale Brass Seans v Bratislave
- je zakladajúcim členom Slovenskej hornistickej spoločnosti, Hornfóra – Českej hornovej spoločnosti i združenia International Horn Society so sídlom v USA

E-mail

jankobudzak@gmail.com

Externý odkaz

odkaz