prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

Foto © archiv HTF VŠMU, 2008-2015

Katedra

Katedra teórie hudby

Umelecká a vedecká činnosť

doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. vyštudovala hudobnú teóriu a kritiku na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave v r. 1981. V r. 1983 získala titul PhDr. v odbore Hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v roku 1988 titul CSc/PhD. na Ústave hudobnej vedy SAV.
Niekoľko rokov pracovala ako vedecká pracovníčka na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1982-1992 spolupracovala ako prispievateľka pre americkú databázu RILM. V rokoch 1981-2000 umelecky pôsobila ako moderátorka výchovných koncertov a umeleckých programov SĽUKu a Tanečného divadla Bralen, spolupracovala s nemeckým umeleckým súborom z Bautzen, V rokoch 1993-2009 učila na konzervatóriu v Bratislave.
Od r.2000 pôsobí pedagogicky na Katedre teórie hudby HTF VŠMU, kde riešila viaceré muzikologické a teoreticko-analytické projekty. Vedúcou riešiteľkou bola v projektoch Informatizácia hudobného vzdelávania v rámci KEGA (2005 – 2007) a v rámci VEGA (2010 – 2011) viedla projekt Hudobné myslenie a hudobný štýl. V rokoch 2010-2012 spolupracovala na rakúsko-slovenskom grantovom projekte Accentus Musicalis v rámci cezhraničnej spolupráca Creating the Future. Projekt sa venoval výskumu hudby v regióne oboch krajín v období 15.-18. storočia. Pri riešení muzikologických a výskumných projektov sa aktívne s príspevkami, postermi či prednáškami zúčastnila viacerých významných medzinárodných konferencií o progresívnych metódach v hudobnej analýze – v Belfaste, vo Viedni, Zeilerne, Českých Budejoviciach, Trente, Varšave, Berlíne, Tessalonikách, a inde, a bola pozvaná prednášať na medzinárodné muzikologické konferencie v Kasseli (2002) a v Zürichu (2007), ako aj na pozvané prednášky na univerzitách v Rakúsku (v r. 2005 na Universität fúr Musik un darstellende Kunst Graz, v r. 2009 na Karl Franzes Universität Graz a v r. 2011 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni), v Nitre na UKF, v Banskej Bystrici na AKU, atď. V roku 2009 získala na HTF VŠMU titul docent. Od r. 2009 pôsobí vo funkcii vedúcej Katedry teórie hudby HTF VŠMU. Vydala 3 monografie (Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny. 2008, Hudobná informatika 2008, Tektonika a dynamizmus v hudbe 2011), jedny vysokoškolské skriptá (Úvod do práce s hudobnými softvérmi 2007) a desiatky článkov a muzikologických štúdií doma i v zahraničí v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.Je členkou Slovenskej muzikologickej asociácie a členkou Study Group on Computer Aided Research v rámci International Council for Traditional Music UNESCO. Spolupracuje aj so Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámcí International Musicological Society.

Externý odkaz

odkaz