Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Katedra

Katedra teórie hudby

Vzdelanie

Ladislav Kačic je absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore Teória hudby (1974).

Umelecká a vedecká činnosť

Ladislav Kačic sa pravidelne zúčastňuje na mnohých vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Je spoluautorom posledných syntetických Dejín hudby na Slovensku (1996) a editorom viacerých prameňov slovenskej hudby. Rozsiahlu výberovú bibliografiu nájdete na stránke www.slavu.sav.sk .

Pedagogická činnosť

Na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení vyučuje od roku 2000 dejiny hudby a hudobnú teóriu (so zameraním na hudbu stredoveku, renesancie a baroka).

Prehľad zamestnania

Po ukončení štúdia pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Opus. Od roku 1983 pracoval ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, najprv v Ústave hudobnej vedy SAV, od roku 1997 v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

Externý odkaz

odkaz